Bài giảng chính sách thuế mới của Cục thuế thành phố Hà Nội 9/2014

CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI ĐỂ

CẢI CÁCH, ĐƠN GIẢN HOÁCÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ

Nội dung gồm:

1.Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 05/8/2014;
2.Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014;
3.Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014;
4.Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014;
5.Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014;
6.Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/8/2014;
7.Khai thuế, nộp thuế điện tử.
 
Download toàn bô bài giảng tại đây
Liên hê các gói dịch vụ và tư vấn về thuế – 09123 78 124 – Mr Dưỡng