Bài giảng và video hướng dẫn kê khai thuế GTGT tháng/quý; khấu trừ/trực tiếp

HD ke khai GTGT

Nguồn tải và cài đặt sử dụng phần mềm HTKK; Cơ bản về kê khai thuế cho người chưa học kế toán; Thực hành kê khai và các lưu ý