Bài giảng và video kế toán chi phí giá thành công trình xây dựng

Ke toan chi phi gia thanh cong trinh

Chi phí NVL trực tiếp; Chi phí nhân công; Chi phí SXC; Chi phí SKD dở dang cuối kỳ; Kết chuyển; Phân bổ; Kết chuyển giá vốn khi xuất hóa đơn công trình tương ứng