Bài giảng và video kế toán chi phí giá thành sản xuất sản phẩm

Ke toan chi phi san xuat

Chi phí NVL trực tiếp; Chi phí nhân công; Chi phí SXC; Chi phí SKD dở dang cuối kỳ; Kết chuyển; Phân bổ; Nhập kho; Tính giá thành sản phẩm