Bài giảng và video Quản lý công nợ và quỹ

Quan ly cong no

Công nợ phải thu khách hàng; Phải trả nhà cung cấp; Tạm ứng và hoàn ứng với CBNV; Hạn thanh toán và tính lãi; Tiền vay ngân hàng; Quỹ tiền mặt; Quỹ tiền gửi ngân hàng.