• Những thay đổi của Luật doanh nghiệp năm 2015

    Một trong những thay đổi quan trọng nhất trong sửa đổi Luật Doanh nghiệp lần này là việc đăng ký kinh doanh sẽ có thay đổi căn bản theo hướng không qui định ghi ngành, nghề …..


Loading...
Loading...