Kế toán, kiểm toán

- Tiếp nhận, xử lý số liệu kế toán cho khách hàng – Tiếp nhận lập báo cáo thuế – Tiếp nhận lập báo cáo tài chính – Tiếp nhận lập sổ sách kế toán
Bình Minh có sự kế thừ và phát triển từ công ty ASTech. Công ty đã  có giải pháp phần mềm kế toán, hiểu biết nhiều giải pháp phần mềm kế toán khác trên thị trường, có nhiều năm kinh nghiệm, thường xuyên cập nhật kiến thức nghiệp vụ và pháp luật kinh tế. Dó đó, chúng tôi có nhiều lợi thuế để:
- Tiếp nhận xử lý số liệu kế toán cho khách hàng
- Tiếp nhận lập báo cáo thuế
- Tiếp nhận lập báo cáo tài chính
- Tiếp nhận lập sổ sách kế toán
- Tư vấn dịch vụ kiểm toán do đối tác của ASTech cung cấp

Liên hệ
Phạm Đình Dưỡng
Mobile: 0912378124, Email: duongpd@vastco.vn