Xử lý lỗi báo cáo thuế và chứng từ kế toán

Khi doanh nghiệp mắc phải các vấn đề thuế:
- Hóa đơn MA
- Thông báo phát hành hóa đơn
- Nộp đổi báo cáo thuế
- Làm lại báo cáo tài chính

Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ hợp tác.