Phần mềm quản lý và tính lãi vay, cho vay

Ngày 10-10-2010 Công ty ASTech đã hoàn thành phát triển và đóng gói bản phần mềm quản lý vay phiên bản đầu tiên.
BOSS Loan 1.0: Là sản phẩm phát triển theo đơn đặt hàng của khách hàng kinh doanh trong lĩnh vực vay, cho vay và các hoạt động tài chính khác: chứng khoán, nhà đất, …
Các tính năng cơ bảng của phần mềm:
- Quản lý thông tin khách hàng
- Quản lý thông tin khế ước vay
- Cập nhật: Vay gốc, cho vay gốc, trả vay gốc, trả lãi vay, thu vay gốc, thu lãi cho vay, …
- Báo cáo: Sổ chi tiết vụ việc kế ước vay, sổ chi tiết công nợ một đối tượng nhiều khế ước vay, bảng số dư công nợ phải thu, phải tra theo đối tượng và vụ việc vay, bảng tính lãi vay, cho vay hàng tháng, báo cáo tài chính tháng, …

Liên hệ Mr.Dưỡng 09 123 78 124