Tài khoản 1

2111 0000 101919 

Phạm Đình Dưỡng – BIDV Chi nhánh Hà Nội