Tài khoản 2

1902 0171 090018

Phạm Đình Dưỡng – Techcombank CN Đông Đô