Từ 12/08/2016 Bãi bỏ thủ tục nộp mẫu 08-MST khi mở tài khoản ngân hàng

Căn cứ vào khoản 3, điều 30 TT 95/2016/TT-BTC  Hướng dẫn về đăng ký thuế,

ngày 28/06/2016:

“ 3. Bãi bỏ Điều 9 hướng dẫn về thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký thuế và Khoản 3 Điều 20 về thời gian đăng ký thuế đối với bên Việt Nam kê khai và nộp thuế cho nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính; Bãi bỏ nội dung “cá nhân nộp thuế khoán ngừng/nghỉ kinh doanh thì thông báo ngừng/nghỉ kinh doanh đến cơ quan thuế chậm nhất là một ngày trước khi ngừng/nghỉ kinh doanh” quy định tại Điểm 11.a Điều 6 Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính và mẫu số 02/ĐK-NPT-TNCN, mẫu số 02/TB-MST-NPT ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính.”

Như vậy, đến ngày 12/08/2016 thông tư 95/2016/TT-BTC có hiệu lực thì các tổ chức,, doanh nghiệp  khi mở tài khoản ngân hàng thanh toán mới sẽ không phải làm mẫu 08-MST trong vòng 10 ngày như trước đây

Tải toàn bộ thông tư 95/2016/TT-BTC tại đây