Tìm kiếm

Kết chuyển và phân bổ các loại chi phí

+ Để làm công việc (Kế toán tổng hợp, kế toán quản trị) vững -> đầy đủ -> tốt người làm kế toán cần hiểu rõ những nội dung sau:

- Hiểu rõ và áp dụng phù hợp Chế độ kế toán cho doanh nghiệp theo Thông tư 133 hay Thông tư 200

- Áp dụng và sử dụng tối ưu hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp

- Hiểu rõ tính chất kế toán mỗi lĩnh vực hoạt động kinh doanh: Thương mại - dịch vụ, sản xuất, xây dựng, đầu tư, y tế, giáo dục, ...

- Tạo lập và cân đối tối ưu chi phí tiền lương và các khoản trích theo lương sao cho có cơ sở phù hợp để giải trình Cơ quan bảo hiểm, Cơ quan thuế khi được yêu cầu.

- Cập nhật, tính toán và quản lý rõ ràng, chi tiết: Chi phí trả trước, chi phí công cụ dụng cụ và chi phí tài sản cố định

- Xây dựng định mức nguyên vật liệu, nhân công (nếu có) cho sản phẩm (với những sản phẩm có cơ sở định mức phù hợp)

- Xác định rõ, đúng qui trình sản xuất hoặc qui trình xây dựng hoặc qui trình cung cấp dịch vụ: để bóc tách chi phí và tập hợp chi phí từng công đoạn

- Giám sát và xác định được rõ sản phẩm dở dang, hàng lỗi, ... để xác định được giá trị dở dang cuối kỳ hoặc dở dang cuối mỗi công đoạn

- Kiểm soát và tính đúng giá trị hàng hóa vật tư xuất kho

- Xác định cơ sở phân bổ chi phí mỗi loại chi phí phù hợp tất cả sản phẩm hoặc nhóm sản phẩm riêng

+ Các phương pháp tính giá thành phổ biến đã được phân loại: xem link http://www.nhansuketoan.com/thuvienvideo

- Phương pháp tính giá thành sản phẩm theo Hệ số

- Phương pháp tính giá thành sản phẩm THEO TỶ LỆ

- Phương pháp tính giá thành sản phẩm theo BÁO CÁO SẢN XUẤT

- Phương pháp tính giá thành sản phẩm Kết chuyển song song

- Phương pháp tính giá thành sản phẩm KẾT CHUYỂN TUẦN TỰ

+ Các cơ sở phân bổ chi phí trong các doanh nghiệp (sử dụng hệ thống tài khoản theo Thông tư 200): 

- Phân bổ theo tỷ lệ nguyên vật liệu trực tiếp: Nguyên vật liệu xuất kho hạch toán tài khoản nợ 621x, tài khoản có 152x; nếu có nhập lại NVL đã xuất SX thì hạch toán ngước lại; trên cơ sở xuất kho NVL đích danh mỗi sản phẩm hoặc dựa vào định mức và lượng thành phẩm nhập kho để tính lượng NVL xuất cho mỗi sản phẩm. Mỗi tháng khi nhập xuất chính xác lượng NVL thực hiện tính giá trị xuất kho vào sản xuất sẽ tính được giá trị 621x mỗi sản phẩm, giá trị 621x kết chuyển sang 154x mỗi sản phẩm (Nợ Tk 154x, Có Tk 621x) để tính tỷ lệ NVL trực tiếp mỗi SP trên tổng giá trị NVL tất cả các sản phẩm. 

- Phân bổ theo tỷ lệ sản lượng nhập kho thành phẩm: Những sản phẩm như Bia, Nước uống có qui cách đóng gói khác nhau nhưng đều qui về dung lượng lít (ml); Những sản phẩm như Xơ sợi, lõi đệm ... qui về trọng lượng Kg; Với những sản phẩm có đặc điểm như vậy thì áp dụng Phân bổ chi phí theo tỷ lệ sản lượng nhập kho thành phẩm. Trong mỗi kỳ xác định tổng sản lượng mỗi loại sản phẩm, tổng sản lượng tất cả sản phẩm, tạo hệ số tỷ lệ phân bổ cho mỗi sản phẩm.

- Phân bổ theo tỷ lệ doanh thu: Phân bổ chi phí sản xuất chung hoặc chi phí quản lý cho các công trình thường trên cơ sở tỷ doanh thu hoặc giá trị hợp đồng của mỗi loại trên tổng doanh thu hoặc tổng giá trị hợp đồng trong kỳ. Có điểm cần chú ý nếu theo doanh thu nhưng tại kỳ có phát sinh chi phí mà chưa hạch toán doanh thu thì phải có phương thức xác định doanh thu tạm tính mới tạo được tỷ lệ phân bổ.

- Phân bổ theo tỷ lệ nhân công trực tiếp: Những đơn vị làm dịch vụ nhân công, chi phí tập hợp chính là chi phí nhân công cụ thể cho từng vụ việc hay hợp đồng hay công trình, các chi phí khác phân bổ theo tỷ lệ nhận công trực tiếp đó; Tượng tự đơn vị gia công sản phẩm như gia công may mặc chi phí nhân công cũng là chi phí chính, các phụ liệu hoặc chi phí sản xuất chung khác phân bổ theo tỷ lệ nhân công trực tiếp.

- Phân bổ theo hệ số sản phẩm: Mỗi sản phẩm tại đơn vị trên cơ sở thực tiễn xác định được hệ số phân bổ phù hợp cho mỗi sản phẩm. Theo hệ số đã xác định cho mỗi sản phẩm để phân bổ chi phí sản xuất tương ứng cho sản phẩm.

+ Chỉ dẫn kiểm soát tính giá thành trên phần mềm kế toán:

- Hạch toán đúng tài khoản, dùng mã tập hợp (vụ việc, đối tượng...) chi phí tương ứng đúng cho từng sản phẩm

- Kiểm tra các tài khoản 621x, 622x, 627x, ... xem đã kết chuyển phân bổ hết số dư chưa

- Xem bảng cân đối phát sinh các vụ việc của tài khoản 154x để biết sản phẩm đã sản xuất hết hay còn dở dang, số liệu đúng hay chưa đúng thì phải điều chỉnh tính toán lại

- Xem tương quan giá thành tính ra và giá ước lượng nếu chênh lệch đáng kể thì phải kiểm tra lại từng thành phần chi phí cấu thành

+ Mô tả tính giá thành sản xuất mẫu, hạch toán cụ thể và kết chuyển lập báo cáo KQKD: Xem bài http://www.nhansuketoan.com/tintuc/10